Dokumenty
logo_USZ

ÚNIA SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

Programové tézy

Vypracoval prípravný výbor v máji 2012

 

Krajania, spolurodáci, Slováci súci na slovo!

Obraciame sa na vás s návrhom založiť Úniu Slovákov v zahraničí (ÚSZ) ako nezávislú organizáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá by nebola prepojená ani organizačne, ani finančne na štátne orgány a inštitúcie Slovenskej republiky.

K návrhu založiť ÚSZ nás viedlo presvedčenie, že základné princípy demokracie, etiky, morálky a vlastenectva sú nespochybniteľné hodnoty, ktoré tvoria podstatu národnej, duchovnej a kultúrnej identity všetkých Slovákov, či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí.

ÚSZ sa bude uchádzať o spoluprácu so všetkýmI Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorí sú ochotní spojiť svoje sily v prospech Slovenskej republiky a šíriť pozitívne meno Slovenska a Slovákov vo svete a ktorí budú jasne definovať svoje potreby a požiadavky voči orgánom a inštitúciám SR.

ÚSZ chce oslovit a zmobilizovať čo najväčší počet slovenských organizácií a osobností žijúcich a pôsobiacich vo svete, a to na demokratických, nadstraníckych a nadkonfesionálnych princípoch. ÚSZ nepodriadi svoju činnosť snahe získať čo naviac výhod (najmä finančných) z podporných fondov SR, ako to bolo a stále je prvoradým záujmom niektorých predstaviteľov krajanských spolkov, organizácií a združení, čím sa zasialo semeno nesváru medzi slovenské komunity v zahraničí a na Slovensku sa značnou mierou poškodili povesť Slovákov žijúcich v zahraničí

Naše ciele sú:

1. jasne definovať a jednoznačne artikulovať potreby a požiadavky Slovákov v zahraničí, pri zohľadnení špecifických podmienok v jednotlivých regiónoch a štátoch, kde Slováci žijú a pôsobia

2. aktívne sa podielať na obhajovaní záujmov, ako aj na presadzovaní potrieb a požiadaviek Slovákov zo zahraničia voči relevantným orgánom štatnej správy, štátnym a neštátnym inštitúciám SR, ako aj orgánom a inštitúciám EÚ

3. vyvíjať aktivity smerujúce k zlepšeniu právneho postavenia Slovákov v zahraničí (novelizácia zákona č.474, zákona č. 333 o voľbách do NR SR, a i.)

4. vytvárať a udržiavať organizačné štruktúry a informačné mechanizmy za účelom ofenzívne zameraného presadzovania a obrany záujmov SR v zahraničí (lobing) v súčinnosti zo ZÚ SR, MZV SR a i.

5. upozorňovať na dlhodobé zanednávanie kultúrneho, duchovného, ekonomického a politického potenciálu Slovákov žijúcich v zahraničí zo strany štátnych orgánov a inštitúcií SR

6. aktívne pôsobiť pri odstraňovaní nedostatkov uvedených v bode 5 a zároveň dať podnet na generačný dialóg s cieľom odovzdania skúseností „odchádzajúcej“ generácie Slovákov v zahraničí, v prospech a na poučenie príslušníkom novodobých migračných pohybov

7. konať v prospech Slovenska a Slovákov a to na poli kultúrnom, ekonomickom, politickom, duchovnom a mediálnom

8. podporovať všetky aktivity ktorých cieľom je udržanie, pestovanie a rozvoj národnej, duchovnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v zahraničí, s dôrazom na udržanie a rozvíjanie zdravého národného povedomie ako i znalosti slovenského jazyka

9. združovať slovenské organizácie a osobnosti Slovákov žijúcich v zahraničí na demokratických, etických a nadstraníckych princípoch.

 

Desať základných požiadaviek Slovákov zo zahraničia

 

1. Zriadenie stálej komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore NR SR, v ktorej by Slováci zo zahraničia mali zástúpenie.

2. Novelizácia zákona č. 474 Z.z. z r. 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí za pripomienkovacej a dohliadacej účasti zástupcov Slovákov žijúcich v zahraničí počas celého procesu novelizácie.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by sa mal stať samostatným orgánom štátnej správy s vlastným rozpočtom. O predsedovi ÚSŽZ by rozhodovala NR SR, pričom Slováci žijúci v zahraničí by dostali možnosť navrhnúť aj vlastného kandidáta.

3. Novelizovať zákon o občianstve SR:

a) umožniť získať občianstvo SR každej osobe, ktorá má aspoň jedného predka slovenského pôvodu, bez ohľadu na počet predchádzajúcich generácií alebo dĺžku pobytu na území Slovenska (Lex sanguinis)

b) odstrániť všetky legislatívne prekážky zo strany SR znemožňujúce dvoj / a viacnásobné občianstvo Slovákom v zahraničí.

4. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom právnej ochrany slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí.

5. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelavacích centierzahraničí.

6. Navýšenie finančných prostriedkov v dotačnom systéme pre Slovákov žijúcich v zahraničí na minimálne takú úroveň, ako dostávajú menšiny na Slovensku (v roku 2011: 4.034 mil. €).

7. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory cirkevných spoločenstiev so slovenským liturgickým jazykom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

8. Zabezpečenie voľného príjmu programov STV v zahraničí.

9. Vytvorenie podmienok pre pravidelné vysielanie STV o živote, činnosti, kultúre a práci Slovákov žijúcich v zahraničí.

10. Čo najskoršie spustenie projektu aktívnej podpory záujmov Slovenskej republiky v zahraničí zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

25. máj 2012

 

pdf_ico

Stanovy ÚSZ

pdf_ico

PRIHLÁŠKA na individuálne členstvo

pdf_ico

PRIHLÁŠKA na kolekrívne členstvo